Home

Nacrti odluka SO Petrnjica

Na osnovu člana 2. Zakona o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list RCG", broj 27/06),
člana 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list RCG", broj 42/03,44/03 I „Sl.list CG”, BR. 5/08, 51/08, 74/10) i člana 32. Statuta opštine Petnjica ("Službeni list CG - opštinski propisi" broj 3/14 ), Sekretarijat za lokalnu upravu daje sljedeći

NACRT ODLUKE

o lokalnim komunalnim taksama


I OPŠTE ODREDBE

Član 1
Ovom Odlukom utvrñuju se vrste lokalnih komunalnih taksa, njihova visina, način i rokovi plaćanja,
olakšice i kontrola.

Član 2
Lokalne komunalne takse plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga.

II LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Član 3
Lokalne komunalne takse uvode se za:
1. Korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih
publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti;
2. Držanje (prireñivanje) muzike u ugostiteljskim objektima osim muzike koja se reprodukuje
mehaničkim sredstvima (gramofonima, magnetofonima, radio i sl.);
3. Korišćenje reklamnih panoa i bilborda;
4. Korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornim i priključnih vozila na ureñenim i
obilježenim mjestima, koja su za to odreñena od strane Opštine;
5. Korišćenje slobodnih površina za kampovanje, postavljanje šatora i drugih objekata
privremenog karaktera;
6. Korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
7. Držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje grañe;
8. Držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska;
9. Korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse.Član 4
Janvim površinama za čije se korišćenje može uvesti lokalna komunalna taksa smatraju se
površine utvrñene planskom dokumentacijom opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod
jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, parking prostori,
trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi).Član 5
Obaveznik lokalne komunalne takse je korisnik prava predmeta ili usluga za čije je korišćenje
propisano plaćanje lokalne komunalne takse.
Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje
propisano plaćanje lokalne komunalne takse.

Član 6
Visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse utvrđuje se taksenom tarifom koja je sastavni dio ove odluke.

Član 7
Lokalne komunalne takse utvrđene ovom Odlukom su prihod Budžeta opštine i plaćaju se u
gotovom novcu ili uplaćuju na žiro račun Budžeta opštine.

Član 8
Poslovi utvrđivanja, načina naplate lokalnih komunalnih taksi, vrši Organ lokalne uprave nadležan
za finansije. U pogledu načina utvrđivanja lokalne komunalne takse, obračuna, naplate, rokova
plaćanja, obračuna kamate, kazni, zastarjelosti i ostalog što nije posebno propisano ovom Odlukom
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o inspekcijskoj kontroli.

KAZNENE ODREDBE

Član 9
Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici,
kazniće se pravno lice i preduzetnik ako ne prijavi nastanak obaveze propisane tarifnim brojevima 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tarife lokalnih komunalnih taksa.


III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 10

TARIFA
LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSA

Tarifni broj 1.
1.1. Za korišćenje prostora na javnim površinama, kao i korišćenje površina u poslovne svrhe za
kioske i druge zatvorene privremene objekte, od svakog cjelog ili započetog m2 koji se koristi,
visina takse utvrđuje se mjesečno, i to: 0.40€
1.2. Za korićenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, za
pokretne objekte: automate za prodaju osvježavajućih napitaka, sladoleda, od svakog cijelog ili
započetog m2 koji se koristi, visina takse utvrñuje se mjeseno i to: 1,00€
1.3. Za korišćenje prostora za postavljanje stolova na javnim površinama, ili ispred poslovnih
prostorija u poslovne svrhe, i baštama ispred ugostiteljskih objekata, od svakog cijelog ili
započetkog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, visina takse utvrđuje se mjesečno i to:
0,50€
1.4. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi izvoñenja grañevinskih radova, raskopavanja,
deponovanja grañevinskog i drugog materijala, plaća se dnevno po m2 zauzete površine:
1.4.1. Za zauzimanje kolovoza koje onomogućava kretanje vozila ili pješaka deponovanjem
građevinskog ili drugog materijala 1,00€
1.4.2. Za zauzimanje trotoara ili parkinga koje onemogućava kretanje vozila ili pješaka,
deponovanjem grañevinskog ili drugog matrijala 0,80€
1.5. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi:
1.5.1 izvoñenja muzičkih koncerata, pozorišnih predstava, skupova, snimanja filmova,
reklamnih spotova i slično visina takse je dnevno 100, 00 €
1.5.2 Za organizovanje izložbi dnevno 10, 00 €
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u
poslovne svrhe, na osnovu poreske pijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.
Organ nadležan za izdavanje odobrenja, dužan je jedan primjerak rješenja dostaviti organu
nadležnom za lokalne prihode.

Tarifni broj 2.
Za prireñivanje i držanje muzike u ugostiteljskom objektu plaća se mjesečni iznos od 50,00 €
NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za muziku koja se reprodukuje gramofonom,
magnetofonom, radio aparatom, televizorom i slično. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom
izdavanja odobrenja za izvoñenje muzičkog programa, na osnovu poreske pijave ili na osnovu
zapisnika inspekcijskog organa.

Tarifni broj 3.
Za isticanje i korišćenje reklamnih panoa i bilborda plaća se komunalna taksa u mjesečnom iznosu
po m2 reklamne površine 20,00 €
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnih panoa
i bilborda, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.

Tarifni broj 4.
Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na ureñenim i
obilježenim mjestima, koja su za to odreñena od strane nadležnog organa, plaća se mjesečno:
4.1. za parkinge za putničke automobile po parking mjestu 2.00€
4.2. za parkiranje autobusa po parking mjestu 5.00€
4.3. za parkiranje kombija i teretnih vozila do 1 T po parking mjestu 5.00€
4.4. za parkiranje tertnih vozila preko 1T po parking mjestu 6,00€
Taksu iz ovog tarifnog broja plaća preduzeće odnosno preduzetnih kojem je Opština odobrila
obavljanje ovih poslova, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.
Preduzeće, odnosno preduzetnik koje vrši usluge izdavanja parking prostora dužan je uplaćivati
taksu na odobreni broj parking mjesta mjesečno do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Tarifni broj 5.
Za korišćenje slobodnih površina za kampovanje, postavljanje šatora, kamp prikolica i sl. od
svakog cijelog ili započetkog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, visina takse utvrñuje se dnevno
0,10 €
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u
poslovne svrhe, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.

Tarifni broj 6.
Za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija, plaća se dnevno po 1 m2
izložbene površine iznos od 1,00€
NAPOMENA: Takseni obveznik iz ovog tarifnog broja je društveno, pravno ili fizičko lice koje koristi
prostor u cilju izlaganja i prodaje proizvoda. Zauzimanje prostora vrši se na osnovu odobrenja
Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica. Taksa se plaća prije zauzimanja prostora.

Tarifni broj 7.
Za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje grañe plaća se mjesečno iznos od
- za brentu 70,00 €
- za gater 50,00 €
- za cirkular 10,00 €

Tarifni broj 8.
Za držanje asfaltnih betonskih baza plaća se po m2 zauzete površine mjesečno iznos od 0,20 €
Za drobljenje i preradu kamena po 1 m3 plaća se mjesečno iznos od 0,05 €
Za proizvodnju pijeska po 1 m3 plaća se mjesečno iznos od 0,10 €.

Tarifni broj 9.
Za korišćenje slobodnih površina za zabavne parkove i cirkuse plaća se komunalna taksa od
svakog cijelog ili započetog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, dnevno 0,10€
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u
poslovne svrhe, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.