Home

Konkurs za izradu grba i zastave

Na osnovu Rješenja o imenovanju članova Komisije za pripremu predloga simbola opštine Petnjica, broj: 02-100 od 10.07.2014. godine donijetog od strane Skupštine opštine Petnjica, Komisija za pripremu predloga simbola opštine Petnjica raspisuje

K O N K U R S
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENjA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE PETNJICA

I
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica državljani Crne Gore, odnosno registrovani na teritoriji Crne Gore a nijesu članovi Komisije, ni lica koja je Komisija angažovala u svom radu.
II
Predlog za idejno rješenje grba i zastave opštine Petnjica treba, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Petnjica, da odgovara: istorijskim, kulturnim, prirodnim i drugim obilježjima opštine i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa državnim, odnosno nacionalnim simbolima, niti sa državnim simbolima drugih država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.
III
Opšti kriteriji za izradu idejnog rješenja grba i zastave:
Grb i zastava moraju biti izrađeni u skladu s uobičajenom heraldičkom veksikološkom praksom i odgovarati sadržaju koji je određen tačkom II konkursa;
1. Broj, raspored i sadržaj polja na predloženom rješenju grba treba biti primjeren heraldičkoj praksi;
2. Grb se mora raditi u dvije varijante: osnovnoj (takozvani mali grb) i proširenoj odnosno službenoj (takozvani srednji grb);
3. Osnovni grb mora da sadrži ''ŠTIT'' kao esencijalni heraldički element i tradicionalni simbol zaštite;
4. Broj, raspored i sadržaj polja u štitu moraju zadovoljiti heraldičku praksu, a njihov sadržaj mora biti u skladu sa zahtjevima iz tačke II konkursa;
5. Prošireni - službeni grb - mora ispod štita imatilatinični natpisPetnjica;
6. Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol može koristiti za izradu plaketa, povelja, znački, javnih priznanja, suvenira i slično;
7. Zastava treba da je pravougaona (odnos 6:4) i mora biti osmišljena shodno veksikološkoj praksi, u potpunosti ili djelimično i da korespondira sa elementima grba.

IV
Posebni uslovi u pogledu prezentacije i opreme predloženog grafičkog rješenja grba i zastave:

1. Crteži kojima se predstavlja predlog rješenja grba i zastave moraju biti rađeni u boji i dostavljeni na zasebnim listovima formata A4;
2. Svaki od navedenih listova koji sadrži predloge mora biti zasebno obeležen šifrom i brojem;
3. Za grb, uz crteže u boji, na posebnom listu formata A4 mora se dostaviti i crno-bijela varijanta istog rješenja;
4. Na posebnom listu formata A4 moraju se dostaviti razradni primjeri sa aplikacijama predloženog grba na memorandumu, poštanskoj koverti i vizit karti;
5. Tehnika izrade predloga može da bude i ručna ali u boji (tehnike: tuš, tempera, gvaš i akvarel, ili kombinacija tih tehnika); Pored dostave crteža na papiru, predlog rješenja se dostavlja i u elektronskoj formi na CD-u tako što će šifra i broj crteža biti upisan na samom CD-u i na njegovom omotu.
6. Uz crteže neophodno je dostaviti i blazon - tekstualni opis sadržaja grba i zastave (jedan zajednički tekst za oba simbola) ali sa posebnim osvrtom na grb i posebno za zastavu.
V
Dostavljanje konkursnih radova, njihov odabir i konkursne nagrade:

1. Konkursni radovi se dostavljaju u paketima (kovertima A4) POD ŠIFROM najkasnije do 16,00 časova posljednjeg dana konkursa i na adresu: Opština Petnjica, Komisija za pripremu predloga simbola opštine Petnjica, 84312 Petnjica, sa naznakom KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENjE GRBA I ZASTAVE OPŠTINE PETNJICA - NE OTVARATI.
2. Uz rad, u posebnoj, zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti lične podatke učesnika (ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona) kao i pisanu izjavu autora da ukoliko bude nagrađen svoje autorsko pravo automatski prenosi na raspisivača konkursa odnosno Opštinu Petnjica, i da je ponuđeno rješenje lična kreacija autora.
3. Konkurs traje 30 dana od dana njegovog objavljivanja . Ukoliko zadnji dan konkursa pada u dane vikenda ili državnog praznika rok konkursa je prvi radni dan nakon vikenda ili državnog praznika.
4. Komisija će po završetku konkursa zapisnički pregledati sve dospjele radove i izvršiti njihov odabir u roku od 7 dana i o tome obavijestiti javnost putem javnih medija, a nagrađeni učesnici pismenim obavještenjem.
5. Tri najuspješnija idejna rešenja se nagrađuju i nagrade obuhvataju naknadu za rad, uložena materijalna sredstva i ustupanje autorskih prava raspisivaču konkursa.

Nagrade su sljedeće:
I nagrada: 300 eura
II nagrada: 200 eura
III nagrada:100 eura

VI
USLOVI KONKURSA:
1. Svaki učesnik konkursa može učestvovati sa najviše tri rada, ali svaki taj rad mora biti dostavljen Komisiji kao posebna pošiljka (rad) i sa posebnom šifrom i traženim sadržajem;

2. Radovi koji na adresu Opštine Petnjica budu stigli nakon isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja konkursa neće se uzimati u razmatranje;

3. Nepotpuni predlozi idejnih rješenja, što na početku pregleda dospjelih radova zapisnički ustanovljava Komisija, takođe se neće uzimati u razmatranje;

E mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Osobe za kontakt:
- Rešad Muratović, 069 500 116
- Enis Hadžajlić, 068 219 698
- Sekretarijat lokalne uprave051/248-208

Komisija za pripremu predloga simbola opštine Petnjica