Home

Javni poziv

Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

II JAVNI POZIV
za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2014. godinu
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom 2.1.10. objavljuje II Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2014. godinu.

Problem sa nestabilnim kvalitetom sirovog mlijeka je prepoznat kao jedan od glavnih problema u otkupu mlijeka i plasmana na tržištu. Kako bi se kvalitet sirovog mlijeka u Crnoj Gori postepeno približavao onom u zemljama EU potrebna su ulaganja u objekte za držanje stoke tako i opremu za mužu i čuvanje sirovog mlijeka do momenta otkupa. Podrška se daje u obliku bespovratnih sredstava za nabavku opreme koja će doprinijeti smanjenju broja mikroorganizama i somatskih ćelija.

KORISNICI PODRŠKE su: porodična poljoprivredna gazdinstva, registrovana u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u Veterinarskoj upravi, koja se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE obuhvataju:
1. Nabavka aparata za mužu sa pulsatorom;
2. Nabavka opreme za čuvanje i hlađenje mlijeka;
3. Nabavka sredstva i dipera (uronjivača) za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“). Ovo je obavezna investicija.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI su:
• U momentu podnošenja zahtjeva za podršku, korisnik treba da bude registrovan u Veterinarskoj upravi;
• Poljoprivredni proizvođači koji su koristili MIDAS u stočarstvu ne mogu biti korisnici ovog poziva;
• Podnosilac zahtjeva mora predavati mlijeko registrovanoj mljekari ili sirari najmanje godinu dana
• Investicija realizovana do 15. novembra 2014. godine.

VISINA PODRŠKE: učešće budžetskih sredstava iznosi maksimalno 60% od vrijednosti investicije, a maksimalna vrijednost podrške po projektu može iznositi 5.000 €. Podrška se realizuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

S obzirom da je ovo ponovljeni poziv aplikanti kojima je odobrena investicija po prethodnom pozivu nijesu prihvatljivi po ovom pozivu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom pozivu je 40.000 €.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
• Popunjen Zahtjev za podršku;
• Dokaz o upisu u odgovarajući registar proizvođača u Veterinarskoj upravi;
• Dokaz o saradnji sa registrovanom mljekarom ili sirarom;
• Fotografija objekta u kojem će biti smještena oprema;
• Potpisna i pečatirana profaktura/e od dobavljača;
• Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2014. godinu se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke i predstavlja dio javnog poziva.

Popunjen obrazac zahtjeva dostaviti isključivo putem preporučene pošte, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo
po II Javnom pozivu za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka
za 2014. godinu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je 40 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnom listu “Pobjeda” (od 09. avgusta do 17. septembra 2014. godine), dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

NEPOTPUNA I NEBLAGOVREMENO PODNIJETA DOKUMENTACIJA SE NEĆE RAZMATRATI