Odbrojavanje za opštinu

OPŠTINA PETNJICA – ODBROJAVANJE JE POČELO

 

Piše:dr.Šemsudin Adrović

Iako ova posljednja  inicijativa, akcija, kampanja tj procedura za vraćanje statusa opštini Petnjica nije prva, jeste prva prva koja će biti realizovana. Aktuelnost trenutka nalaže akciju svih  Petnjičana, Bihoraca i njihovih prijatelja ma gdje bili da se dodatno angažuju na realizaciji i pripremi za realizaciju ovog višedecenijskog sna.  Zasluge pripadaju svima koji su makar nešto kazali ili učinili da dodje do  njene realizacije. O njima je još uvijek rano govoriti. - Šta u medjuvremenu?

U medjuvremenu smo svi bili i još uvijek smo u svojevrsnom „transu“. Uživali smo i uživamo u sve očitijoj i skorijoj realizaciji zajedničkog sna. I ponešto činimo u tom preavcu, svi, bez razlike. Dobro je što još uvijek niko nije krenuo u „ prisvajanje“  ideje, inicijative, zasluga. Sve nam to govori da konačno stasavamo za odgovornost koja je pred nama. Pored svakodnevne borbe za egzistenciju, uspjeli smo da kao prioritet postavimo jednu zajedničku stvar a to je: opština Petnjica. U tom smislu najveći teret  i  formalnu odgovornost nose pokretači poslednje inicijative g-din. Rifat Rastoder, Fahrudin Hadrović i Drago Čantrić, skupa sa Odborom za vraćanje statusa opštini Petnjica, opštinskom administracijom Berana i vladinog sektora u Podgorici. U svemu tome značajnu ulogu ima ili bi trebala da ima petnjička dijaspora.

Dijaspora na potezu

Kako se približava vrijeme kada će se na parlamentu Crne Gore dati „zeleno svjetlo“ tj. izglasati  vraćanje statusa opštini Petnjica, kojim činom i formalno Petnjica postaje opština u Crnoj Gori, sve je očitije da treba ubrzati aktivnosti koje bi obezbijedile da „spremno“ dočekamo taj trenutak. Pored administrativnih akrivnosti vezanih za pravno-tehničku proceduru koja podrazumijeva i veoma zahtjevan posao  oko razgraničenja susjednih opština, zatim priprema elaborata koji će regulisati nadležnosti nove lokalne samuprave, što podrazumijeva i procedure donošenje Statuta i drugih zakonskih i podzakonskih akata usakladjenih sa već postojećim zakonskim normama na  čemu već rade nadležne institucije u Beranam i Crnoj Gori, staje još uvijek nedovoljno jasno definisanje onoga što radi ili  isli da radi dijaspora.
Nameće se pitanje, dali je dovoljno samo radovati se ostvarenju ove inicijative, dali je dovoljno to što smo prije, tokom,  nakon  kampanje i nakon referenduma učinili za Petnjicu ili je potrebno da kao već „ stasala“ dijaspora budemo zapravo „motor pokretač“ koji će pomoći  razvoj  a time garantovati opstanak i održivost opštine Petnjica?
U tom smislu bi pored individualnog doprinosa svakog pojedinca koji je više nego potreban,  trebalo  formalno- organizovano krenuti u dva pravca:
    •    Podržati inicijativu iz Luksembura i priključiti joj se : „ 1€ za Petnjicu “ i raditi na daljoj  afirmaciji ove inicijative.
    •    Osnovati fond za razvoj opštine petnjica koji bi se zvao:

      „  DIJASPORA INVEST – PETNJICA “

(Fond mi morao imati: Upravu, mjesto, adresu, Statut, pečat,  program rada  itd. I bili bi pozvani svi iz dijaspore diljem svijeta da se uključe . O prijemu pojedinaca bi morao postojati konsenzus svih članova uprave, koji bi potvrdjivala Skupština. Fond  bi mogao da ima i humanitarni karakter, ali bi se prvenstveno bavio pitanjima i projektima razvoja, ekološkim programima, kreiranju i daljem razvoju turističke mreže i tradicionalnih trgovačkih-karavanskih puteva, arheološkim istraživanjima, podsticanjem proizvodnje zdrave-organske hrane, prerade mlijeka, voća i povrća i ljekobilja, preradom i „brendiranjem“ ostalih resursa kao što su voda i td. U tom smislu bi Fond djelovao kao Akcionarsko  društvo u kojem bi se precizno definisao interes svakog pojedinca a na osnovu zajednički-usaglašenih planova investicija za svaku godinu pojedinačno, kao i za kratkoročne i dugoročne planove, načine realizacije, te raspolaganja sredstvima. On bi u Petnjici imao svoj „Ured“ i minimum administracije, a djelovao bi u okviru dogovorenih nadležnosti i zajedničkih interesa lokalne i šire društvene zajednice u Crnoj Gori. Sastajao bi se dva puta godišnje. Ljeti u okviru „Dana dijaspore“ u Petnjici, a preko zime negdje u dijaspori-po dogovoru. Ostale aktivnosti bi se provodile preko elektron-
skih medija odnosno komunikaxija bi se odvijala non-stop i putem postojećih i novih društvenih mreža (fb). Članovi bi usvojili i „kodeks“  medjusobnog  ponašanja i ophodjenja- uvažavanja. Fond bi bio dakle, interesna organizacija, čiji bi se razvojni ciljevi realizirali na prostoru opštine Petnjica i tako dodatno doprinosili ukupnom razvoju. Fond bi imao članstvo koje bi plaćalo mjesečnu članarinu od 10 €, i koje bi istovremeno predstavljalo Skuštinu fonda, koja bi usvajala godišnje planove i izvještaje. Fond bi imao Odjel-Savjet  za Razvoj u kojem bi svaki član ulagao svoja dodatna  sredstva   prema svojim procjenama i željama u nekoliko segmenata razvoja, npr:
 Pogon za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda : (nivo pojedinačne investicije cca 50.000 €)

 a/  proizvodnja sira
b/  proizvodnja topljenih sireva i namaza
c/  proizvodnja jogurtsa, permezana i sl.

Pogon za preradu voća i povrća: sa sličnim kapacitetima: cijena okvirno ista.
Pogon za preradu ljekobilja: Cijena cca 20.000 €
Pogoni za proizvodnju zdrave- organske  hrane : Mlijeko, meso, voće, povrće, voda, ljekobilje.
Turistički-ugostiteljski kapaciteti + Etno sela
Jedan objekat  za  „Zdravo starenje“ – dom za naše seniore/seniorke.
Jedna kompetentna Zdravstvena ustanova sa savremenom dijagnostikom i terapijom.
Jedna apoteka
Jedna Benzinska pumpa...
...kao  i  ostale proizvodne ili uslužne djelatnosti  i institucije.

Napomena: Preduzeti sve da informacija dodje do što više zainteresiranih ljudi sa područja Petnjice, prije svega. Pozvati i sve ostale prijatelje Bihora, Bihoraca i Petnjice da se po slobodnoj volji priključe, bilo humanitarno bilo interesno. Akciju „1€ za Petnjicu“ kao i eventualna sredstva  iz članarine fonda od 10 €  mjesečno koristiti po zajedničkom programu, uglavnom za rješavanje organizacionih, administrativnih i marketinških potreba  i projekata , a sredstva koja budu realizovale zainteresovane ( interesne grupe i pojedinci) koristiti onako kako se akcionari dogovore sa lokalnom samoupravom. Ovime bi se izbjegla mogućnost raznih ne-namjernih komentara, jer to nisu sredstva iz humanitarnih akcija, već sredstva pojedinaca i grupa sposobnih i zainteresovanih za ozbiljna ulaganja u Petnjicu. Fond bi se formirao i djelovao  nezavisno ( osim politike  planiranja razvoja) od tijela i organa formiranih u Crnoj Gori. Mogao bi funkcionisati sa centralom u jednom mjestu- državi a imati svoje odjele u drugim mjestima – državama gdje to bude moguće formirati, ili samo u jednom mjestu što bi bilo racionalnije. Kontrola bi se uspostavila formiranjem odbora, sa najmanje tri ( 3) deponovana potpisa, kada je raspolaganje sredstvima u pitanju.
U intenzivnoj komunikaciji inicijatora- osnivača Fonda  najdalje do kraja februara  završiti kampanju, obavještavanje, konstituisanje i ostale radnje vezane za registraciju fonda i prateću dokumentaciju.
Najdalje do sredine marta, registrovati Fond u mjestu- zemlji za koju se inicijatori-osnivači i ev. Skupština odluči.  Do tada po resorima, zadužiti struku da izradi po 1 BUSSINES PLAN, sa FACIBILITY STUDI-om, pri čemu treba održavati konstantne kontakte i koordinirati projekte sa organima i tijelima u Crnoj Gori.  Nakon toga krenuti u investiranje tj realizaciju dogovorenih projekata, gdje to bude moguće.

Svako od zainteresovanih pojedinaca/grupa može predlagati članove/grupe iz drugih mjesta/država, s tim da se o njihovom prijemu odlučuje na gore predvidjen način.